คณะกรรมการสภาการพยาบาล ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล

คณะกรรมการสภาการพยาบาล ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล  เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2559 ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาลครั้งที่ 2/2560  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา