คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่จากประเทศเวียดนาม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานภายในสภาการพยาบาล

 

           คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่จากประเทศเวียดนาม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานภายในสภาการพยาบาล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ ให้การต้อนรับ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรพรรณ โตสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 การศึกษาดูงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของสภาการพยาบาล รวมทั้งบทบาทและภารกิจของสภาการพยาบาลที่มีต่อสังคมในด้านต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในประเทศเวียดนาม ต่อไป