นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของสภาการพยาบาล

 

      นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของสภาการพยาบาล และรับฟังการบรรยายให้ความรู้จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรพรรณ โตสิงห์ ในหัวข้อเรื่องบทบาทหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลและความรับผิดชอบของพยาบาลต่อความก้าวหน้าของวิชาชีพ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560