มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย นำนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุของสภาการพยาบาล

 

     มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย นำนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุของสภาการพยาบาล และรับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสภาการพยาบาล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560