คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา นำคณะเจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสภาการพยาบาล

 

      คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา นำคณะเจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสภาการพยาบาลและรับฟังการบรรยายพิเศษ จากวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560