สภาการพยาบาลสัญจร (เขตสุขภาพที่ 5)

      วันที่ 15 มกราคม 2561 รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ สภาการพยาบาลสัญจรและเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด ประจำปี 2560 เขตสุขภาพที่ 5 (8 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) ณ วิทยาลัยพยาบาล พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อวิชาชีพ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในความเป็นวิชาชีพ ความตระหนักในการรักษามาตรฐาน รักษาจริยธรรมการประกอบวิชาชีพฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพัฒนาความเข้มแข็งของผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด               ในการนี้นายกสภาการพยาบาลบรรยายพิเศษในหัวข้อ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของสภาการพยาบาลพร้อมทั้งตอบข้อซักถามของสมาชิกในประเด็นต่างๆ และรับฟังข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาการพยาบาลในการพัฒนาวิชาชีพ โดยสมาชิกสภาการพยาบาลในเขตสุขภาพดังกล่าวให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

พร้อมกันนี้ วันที่ 16 มกราคม 2561 รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาลและคณะ ได้ไปเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานของพยาบาลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องสะแก จังหวัดเพชรบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงาน รับทราบปัญหา อุปสรรคการทำงาน ตอบข้อซักถามของพยาบาลใน รพสต.