ร่วมหารือร่าง พรบ.การอุดมศึกษา

คณะกรรมการสมาพันธ์สภาวิชาชีพนำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล พร้อมด้วยตัวแทนจาก แพทยสภา สภาทนายความ สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภาวิศวกร สภาสถาปนิก สัตวแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบำบัด และสภาวิชาชีพบัญชี ได้รับเชิญจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เพื่อร่วมหารือและยื่นหนังสือแสดงความคิดเห็นของสมาพันธ์สภาวิชาชีพต่อร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.... โดยขอให้พิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สู่ประชาชนผู้ใช้ผลผลิตอย่างแท้จริง ณ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ที่ผ่านมา