ขั้นตอนการสมัครสอบความรู้ฯ ในระบบ online

สภาการพยาบาล เปิดรับสมัครสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนฯ และสอบประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2560
ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560  ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560

 
     ผู้มีความประสงค์สมัครสอบทุกท่านต้องกรอกข้อมูลเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ด้วย E-mail ของท่านกับสภาการพยาล
ขั้นตอนการสมัครสอบความรู้ฯ ในระบบ online มีขั้นตอนดังนี้
     
1. การเตรียมความพร้อมก่อนการสมัครสอบ
    1)   ตรวจสอบ E-mail ที่ท่านจะใช้ลงทะเบียนเพื่อเข้าระบบการสอบความรู้ฯ ว่าสามารถเข้าใช้งานได้และE-mail ที่ใช้สมัครสอบควรเป็น E-mail ที่ท่านใช้ประจำหากบันทึก E-mail ผิดหรือ E-mail นั้นหมดอายุการใช้งานแล้วจะไม่สามารถสมัครสอบได้
    2)   เตรียมไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตา โดยพื้นด้านหลังเป็นสีขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ภาพต้องชัดเจน ขนาดไฟล์ไม่เกิน 100 KB นามสกุล .jpg  เท่านั้น
    3)   หากมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล หลังจากที่สถาบันส่งรายชื่อให้สภาการพยาบาล ให้ส่งแฟ็กซ์หลักฐานการเปลี่ยน   ชื่อ-สกุล ที่โทรสารหมายเลข 02-9510145 ก่อนดำเนินการสมัครสอบ 
 
2.  การลงทะเบียน
     ผู้สมัครสอบทุกท่านต้องลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ด้วย E-mail ของท่านกับสภาการพยาบาล เมื่อกรอกข้อมูลการลงทะเบียนแล้วระบบจะส่ง link เพื่อยืนยันตัวตนของท่านไปยัง E-mail ที่ลงทะเบียนไว้ จากนั้นเข้าระบบสมัครสอบ  Login โดยใช้ E-mail และ Password  ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับสภาการพยาบาล  
 
3. การสมัครสอบ
      การกรอกข้อมูลต่างๆ ให้กรอกข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงและต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล เนื่องจากจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้หลังบันทึกข้อมูลแล้ว ข้อมูลต้องเป็นความจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จจะถูกตัดสิทธิการสอบและดำเนินคดีข้อหาปลอมแปลงเอกสาร 
 
4. การชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ
         เมื่อลงทะเบียนและเลือกวิชาที่สอบเสร็จแล้ว ให้พิมพ์ใบแจ้งค่าบริการและนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย 
ใบแจ้งค่าบริการมีกำหนดเวลาชำระเงิน หากไม่ชำระเงินภายในกำหนด 
รายการสมัครสอบของท่าน จะถูกยกเลิก และท่านต้องทำการสมัครสอบใหม่ 
 
 ** ธนาคารจะปิดระบบการรับเงินตามเวลาทำการของธนาคารในวันสุดท้ายของการรับสมัครสอบ ** 
 
5. การเลือกศูนย์สอบ
         เมื่อชำระเงินแล้ว จะสามารถเลือกศูนย์สอบได้ใน วันทำการถัดไป
         จะเริ่มเปิดให้บริการเลือกศูนย์สอบได้ ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2560 
 
 6. การส่งเอกสารและหลักฐานให้สภาการพยาบาล
          ผู้สมัครสอบครั้งแรก เมื่อลงทะเบียนสมัครสอบความรู้ฯ และเลือกศูนย์สอบเรียบร้อยแล้ว  ต้องส่งหลักฐานการขอสมัครสอบและขึ้นทะเบียนฯ ให้สภาการพยาบาล  ดังต่อไปนี้
         1) แบบคำขอ สร.1 , ทญ.1 และ สพ.1 กรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงลายมือชื่อเรียบร้อย (ติดรูปในแบบ สร.1 และ ทญ.1 อย่างละ1 ใบ)  โดยข้อมูลในแบบคำขอทุกใบต้องเป็นข้อมูลที่ตรงกัน
         2) สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ใบ
         3) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  1 ใบ
         4) ใบรับรองแพทย์ตามแบบ (พ) ของสภาการพยาบาล
         5) รูปถ่ายหน้าตรง ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว โดยพื้นด้านหลังเป็นสีขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุลด้านหลังรูปเพื่อใช้ในการติดใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ หากรูปถ่ายไม่ถูกต้อง สภาการพยาบาลจะไม่ดำเนินการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ให้ โดยรูปถ่ายต้องเป็นรูปเดียวกันกับที่แนบไฟล์สมัครสอบ
         6) หลักฐานอื่น (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น
         7) กรณีส่งหลักฐานการสำเร็จการศึกษาเอง  หนังสือรับรองคุณวุฒิฉบับจริง 1 ฉบับ หรือสำเนาใบปริญญาบัตรรับรองสำเนาถูกต้องส่งพร้อมต้นฉบับ  (ต้นฉบับเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะจัดส่งคืนให้ตามที่อยู่ที่สมัครสอบ)  
 
** ผู้ที่สมัครสอบแล้วและถูกตัดสิทธิในการสอบไม่ว่ากรณีใดๆ 
สภาการพยาบาลจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสอบ **
 
 
เนื่องจากระบบการสมัครสอบออนไลน์เป็นระบบใหม่ที่พึ่งเปิดให้ใช้บริการ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีปัญหาในการสมัครสอบ

กรุณาอีเมล์มาที่ exam@tnmc.or.th
      ติดต่อฝ่ายสอบความรู้ฯ โทรศัพท์  02- 5967550 - 4  ในวันและเวลาราชการ