...

ขอบเขตเนื้อหาวิชาในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนฯ 
และประเมินความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ใหม่ กรณีใบอนุญาตฯ หมดอายุ

  ----------------------------------

1. 1101 วิชาการผดุงครรภ์

2. 1102 วิชาการพยาบาลมารดาและทารก

3. 1103 วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

4. 1104 วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

5. 1105 วิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ

6. 1106 วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

7. 1107 วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น

8. 1108 วิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพฯ