การสอบประเมินความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตฯใหม่

      ผู้สมัครสอบประเมินความรู้ฯ สามารถสมัครสอบด้วยตนเองที่สภาการพยาบาล หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน มีข้อมูลดังนี้

     1. กำหนดการประเมินความรู้ฯ พ.ศ.2557

     2. การเลือกศูนย์สอบ

     3. แบบคำขอสมัครสอบประเมินความรู้ฯ (ปร.1)

     4. แบบคำขอสมัครสอบประเมินความรู้ฯ กรณีสอบไม่ผ่าน (ปร.2)

     5. ใบชำระเงินค่าธรรรมเนียม (Teller Payment)

           ทั้งนี้ให้ผู้สมัครสอบความรู้ฯ ยื่นแบบขอสมัครสอบประเมินความรู้ฯ พร้อมหลักฐานและค่าธรรมเนียมด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนที่ศูนย์สอบความรู้ฯ สำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี ชั้น 5 ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 หากส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเท่านั้น และให้เขียนหน้าซองว่า "สมัครสอบประเมินความรู้ฯ"