การสอบประเมินความรู้ฯ

สภาการพยาบาล
เปิดรับสมัครสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนฯ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558
ตั้งแต่วันที่  7  กันยายน  ถึงวันที่  9  ตุลาคม  2558 

สมัครสอบประเมินความรู้ฯ

          สำหรับสมาชิกสภาการพยาบาลที่ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯใหม่ กรณีใบอนุญาตฯ หมดอายุ  ให้สมัครสอบทางไปรษณีย์โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

 

1. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ ครั้งที่  3 ประจำปี 2558

ผู้สมัครสามารถยื่นคำขอสมัครสอบความรู้ฯ พร้อมหลักฐานและค่าธรรมเนียมด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2558  ในวันและเวลาราชการหรือส่งทางไปรษณีย์ที่    ฝ่ายสอบความรู้ฯ    สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี  ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข  ถนนติวานนท์   ตำบลตลาดขวัญ  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 การยื่นคำขอสมัครสอบความรู้ฯทางไปรษณีย์ให้ถือตามวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเท่านั้น

 

 

2. สถานที่สอบ

 

รหัสศูนย์สอบ ชื่อศูนย์สอบ
03 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
04 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
06 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
08 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
09 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

13

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

3.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ทาง www.tnc.or.th


4.  กำหนดวันสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 วันที่
28 - 29 พฤศจิกายน  พ.ศ.2558


ตารางสอบความรู้สภาการพยาบาลที่ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯใหม่

  กรณีใบอนุญาตฯ หมดอายุ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558

ชั้นหนึ่ง

วันที่

เวลา

วิชา

รหัสวิชา

- 28 พฤศจิกายน 2558

09.00-10.15

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

1103

10.45-12.00

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์

1106

13.30-14.45

การผดุงครรภ์

1101

15.15-16.30

การพยาบาลมารดาและทารก

1102

- 29 พฤศจิกายน 2558

09.00-10.15

การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น

1107

10.45-11.30

กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และจรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

1108

13.30-14.45

การพยาบาลผู้ใหญ่

1104

15.15-16.00

การพยาบาลผู้สูงอายุ

1105

ชั้นสอง

วันที่

เวลา

วิชา

รหัสวิชา

- 28 พฤศจิกายน 2558

09.00-10.00

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

2103

10.45-11.45

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์

2106

13.30-14.30

การผดุงครรภ์

2101

15.15-16.15

การพยาบาลมารดาและทารก

2102

- 29 พฤศจิกายน 2558

09.00-10.00

การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น

2107

10.45-11.15

กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และจรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2108

13.30-14.30

การพยาบาลผู้ใหญ่

2104

15.15-15.45

การพยาบาลผู้สูงอายุ

2105

 

5.  การประกาศผลสอบ

ทางเว็บไซต์สภาการพยาบาล  www.tnc.or.th ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ทั้งนี้กำหนดวันประกาศผลสอบ  อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น

 

โปรดแสดงบัตรประชาชนฉบับจริงเท่านั้นในการแสดงตนเพื่อเข้าสอบ

หากไม่มีบัตรประชาชนจะไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าสอบ 

แบบคำขอสมัครสอบประเมินความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ใหม่  กรณีใบอนุญาตฯ หมดอายุ พร้อมแนบหลักฐาน  มีดังนี้

แบบคำขอสมัครสอบประเมินความรู้ฯ (ปร.1)  download
แบบคำขอสมัครสอบประเมินความรู้ฯ กรณีสอบไม่ผ่าน (ปร.2)  download
ใบชำระเงินค่าธรรมเนียม (Teller Payment)  download
- สำเนาผลการสอบความรู้ฯ  (กรณีสอบแก้ตัว)

- รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ  ไม่สวมแว่นตา ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ภาพต้องชัดเจน (ติดในแบบคำขอ 1 รูป)

 

 

 

 

 

 

 ผู้สมัครสอบประเมินความรู้ฯครั้งแรกให้ส่งหลักฐานขอต่ออายุใบอนุญาตฯ พร้อมแบบคำขอสมัครสอบ  คลิกดูรายละเอียด