การสอบประเมินความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตฯใหม่

 

การสอบประเมินความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตฯใหม่

ในการสอบครั้งที่ 2/2557  วันที่ 26 – 27 กรกฎาคม พ.ศ.2557

 

 1. กำหนดการสมัครสอบประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2557

ผู้สมัครสามารถยื่นแบบคำขอสมัครสอบความรู้ฯ (ปร.1 หรือ ปร.2) พร้อมหลักฐานและค่าธรรมเนียมด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 6  พฤษภาคม  ถึงวันที่ 6 มิถุนายน  2557  ในวันและเวลาราชการ  หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนที่  ศูนย์สอบความรู้ฯ  สภาการพยาบาล  อาคารนครินทรศรี ชั้น 5   ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์  ตำบลตลาดขวัญ  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000  การยื่นคำขอสมัครสอบประเมินความรู้ฯทางไปรษณีย์ให้จ่าหน้าซองตามที่อยู่ข้างต้นพร้อมเขียน (สมัครสอบประเมินความรู้ฯ) และให้ถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเท่านั้น

2.  แบบคำขอสมัครสอบประเมินความรู้ฯ พร้อมแนบหลักฐาน  มีดังนี้

แบบคำขอสมัครสอบประเมินความรู้ฯ (ปร.1)  download

แบบคำขอสมัครสอบประเมินความรู้ฯ กรณีสอบไม่ผ่าน (ปร.2) download

ใบชำระเงินค่าธรรมเนียม (Teller Payment)  download

- สำเนาผลการสอบความรู้ฯ  (กรณีสอบแก้ตัว)
   
- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป  (ติดในแบบคำขอ 1 รูป)

 

3. ศูนย์สอบที่จัดสอบประเมินความรู้ฯ

รหัสศูนย์สอบ

ชื่อศูนย์สอบ

02

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

09

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

13

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

16

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครั้งที่  2/2557  วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ทาง www.tnc.or.th

 

5.  กำหนดวันสอบประเมินความรู้ฯ  วันที่ 26 – 27  กรกฎาคม พ.ศ. 2557

 

ชั้นหนึ่ง 

วันที่สอบ

เวลา

วิชา

รหัสวิชา

 

09.00-10.15

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

1103

26 กรกฎาคม 2557

10.45-12.00

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์

1106

 

13.30-14.45

การผดุงครรภ์

1101

 

15.15-16.30

การพยาบาลมารดาและทารก

1102

 

09.00-10.15

การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น

1107

27 กรกฎาคม 2557

10.45-11.30

กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

1108

 

13.30-14.45

การพยาบาลผู้ใหญ่

1104

 

15.15-16.00

การพยาบาลผู้สูงอายุ

1105

 

ชั้นสอง

 วันที่สอบ

เวลา

วิชา

รหัสวิชา

 

09.00-10.00

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

2103

26 กรกฎาคม 2557

10.45-11.45

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์

2106

 

13.30-14.30

การผดุงครรภ์

2101

 

15.15-16.15

การพยาบาลมารดาและทารก

2102

 

09.00-10.00

การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น

2107

27 กรกฎาคม 2557

10.45-11.15

กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2108

 

13.30-14.30

การพยาบาลผู้ใหญ่

2104

 

15.15-15.45

การพยาบาลผู้สูงอายุ

2105

 

6.  ประกาศผลการสอบประเมินความรู้ฯ

 ทางเว็บไซต์สภาการพยาบาล  www.tnc.or.th ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2557

 

*ผู้สมัครสอบประเมินความรู้ฯครั้งแรก กรุณาตรวจสอบรายละเอียดการต่ออายุใบอนุญาตฯ   ที่งานทะเบียนฯ  โทรศัพท์ 02-596-7555-61  ก่อนการสมัครสอบ

 

โปรดแสดงบัตรประชาชนฉบับจริงเท่านั้นในการแสดงตนเพื่อเข้าสอบ

หากไม่มีบัตรประชาชนจะไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าสอบ