การสอบประเมินความรู้ฯ

สมัครสอบประเมินความรู้ฯ

          สำหรับสมาชิกสภาการพยาบาลที่ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯใหม่ กรณีใบอนุญาตฯ หมดอายุ  ให้สมัครสอบทางไปรษณีย์โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

 

1. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ ครั้งที่  2/2559

    ผู้สมัครสามารถยื่นคำขอสมัครสอบความรู้ฯ พร้อมหลักฐานและค่าธรรมเนียมด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2559  ในวันและเวลาราชการหรือส่งทางไปรษณีย์ที่ ฝ่ายสอบความรู้ฯ สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี ชั้น 5 ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 11000 การยื่นคำขอสมัครสอบความรู้ฯ ทางไปรษณีย์ให้ถือตามวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเท่านั้น

2. สถานที่สอบ

 

รหัสศูนย์สอบ

ชื่อศูนย์สอบ

01

คณะพยาบาลศาสตร์ มหิวิทยาลัยมหิดล

02 คณะพยาบาลศาสตร์เกี้ือการุณย์ มหาวิยาลัยนวมินทราธิราช
03 วิทยาลัยพยาบาล กองทัพบก
04 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
05 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

06

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

07 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

08

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

09

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
10 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  
11 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์  
13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

14

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

15 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

16

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

18 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 วันที่ 20 มิถุนายน 2559 ทาง www.tnc.or.th

4.  กำหนดวันสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 25-26 มิถุนายน พ.ศ.2559

ตารางสอบประเมินความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 1/2559 

ชั้นหนึ่ง

 

วันที่

เวลา

วิชา

รหัสวิชา

- 25 มิถุนายน 2559

09.00-10.15

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

1103

10.45-12.00

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์

1106

13.30-14.45

การพยาบาลผู้ใหญ่

1104

15.15-16.00

การพยาบาลผู้สูงอายุ

1105

- 26 มิถุนายน 2559

09.00-10.15

การผดุงครรภ์

1101

10.45-12.00

การพยาบาลมารดาและทารก

1102

13.30-14.45

การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น

1107

15.15-16.00

กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และจรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

1108

 

ชั้นสอง

 

วันที่

เวลา

วิชา

รหัสวิชา

- 25 มิถุนายน 2559

09.00-10.00

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

2103

10.45-11.45

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์

2106

13.30-14.30

การพยาบาลผู้ใหญ่

2104

15.15-15.45

การพยาบาลผู้สูงอายุ

2105

- 26 มิถุนายน 2559

09.00-10.00

การผดุงครรภ์

2101

10.45-11.45

การพยาบาลมารดาและทารก

2102

13.30-14.30

การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น

2107

15.15-15.45

กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และจรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2108

 

5.  การประกาศผลสอบ

 

ทางเว็บไซต์สภาการพยาบาล  www.tnc.or.th ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

 

ทั้งนี้กำหนดวันประกาศผลสอบ  อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น

 

 

**โปรดแสดงบัตรประชาชนฉบับจริงเท่านั้นในการแสดงตนเพื่อเข้าสอบ

หากไม่มีบัตรประชาชนจะไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าสอบ** 

 

แบบคำขอสมัครสอบประเมินความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ใหม่  กรณีใบอนุญาตฯ หมดอายุ พร้อมแนบหลักฐาน  มีดังนี้

แบบคำขอสมัครสอบประเมินความรู้ฯ (ปร.1)  download
แบบคำขอสมัครสอบประเมินความรู้ฯ กรณีสอบไม่ผ่าน (ปร.2)  download
ใบชำระเงินค่าธรรมเนียม (Teller Payment)  download
- สำเนาผลการสอบความรู้ฯ  (กรณีสอบแก้ตัว)

- รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ  ไม่สวมแว่นตา ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ภาพต้องชัดเจน (ติดในแบบคำขอ 1 รูป)

 

  

 ผู้สมัครสอบประเมินความรู้ฯครั้งแรกให้ส่งหลักฐานขอต่ออายุใบอนุญาตฯ พร้อมแบบคำขอสมัครสอบ  คลิกดูรายละเอียด