การสอบประเมินความรู้ฯ

สมัครสอบประเมินความรู้ฯ

          สำหรับสมาชิกสภาการพยาบาลที่ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯใหม่ กรณีใบอนุญาตฯ หมดอายุ  ให้สมัครสอบทางไปรษณีย์โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

 

1. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ ครั้งที่  1/2559

    ผู้สมัครสามารถยื่นคำขอสมัครสอบความรู้ฯ พร้อมหลักฐานและค่าธรรมเนียมด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559  ในวันและเวลาราชการหรือส่งทางไปรษณีย์ที่ ฝ่ายสอบความรู้ฯ สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี ชั้น 5 ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 11000 การยื่นคำขอสมัครสอบความรู้ฯทางไปรษณีย์ให้ถือตามวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเท่านั้น

2. สถานที่สอบ

 

รหัสศูนย์สอบ ชื่อศูนย์สอบ
03 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
06 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
08 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
09 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

13

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครั้งที่ 1/2559 วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2559 ทาง www.tnc.or.th

4.  กำหนดวันสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 26-27 มีนาคม พ.ศ.2559

 

ตารางสอบประเมินความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 1/2559 

ชั้นหนึ่ง

 วันที่


เวลา


วิชา


รหัสวิชา


- 26 มีนาคม 2559


09.00-10.15


การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น


1103


10.45-12.00


การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์


1106


13.30-14.45


การพยาบาลผู้ใหญ่


1104


15.15-16.00


การพยาบาลผู้สูงอายุ


1105


- 27  มีนาคม 2559


09.00-10.15


การผดุงครรภ์


1101


10.45-12.00


การพยาบาลมารดาและทารก


1102


13.30-14.45


การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น


1107


15.15-16.00


กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และจรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง


1108

 

ชั้นสอง

 วันที่


เวลา


วิชา


รหัสวิชา


- 26 มีนาคม 2559


09.00-10.00


การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น


2103


10.45-11.45


การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์


2106


13.30-14.30


การพยาบาลผู้ใหญ่


2104


15.15-15.45


การพยาบาลผู้สูงอายุ


2105


- 27  มีนาคม 2559


09.00-10.00


การผดุงครรภ์


2101


10.45-11.45


การพยาบาลมารดาและทารก


2102


13.30-14.30


การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น


2107


15.15-15.45


กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และจรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง


2108

 

5.  การประกาศผลสอบ

ทางเว็บไซต์สภาการพยาบาล  www.tnc.or.th ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559 ทั้งนี้กำหนดวันประกาศผลสอบ  อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น

 

 

**โปรดแสดงบัตรประชาชนฉบับจริงเท่านั้นในการแสดงตนเพื่อเข้าสอบ

หากไม่มีบัตรประชาชนจะไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าสอบ** 

 

แบบคำขอสมัครสอบประเมินความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ใหม่  กรณีใบอนุญาตฯ หมดอายุ พร้อมแนบหลักฐาน  มีดังนี้

แบบคำขอสมัครสอบประเมินความรู้ฯ (ปร.1)  download
แบบคำขอสมัครสอบประเมินความรู้ฯ กรณีสอบไม่ผ่าน (ปร.2)  download
ใบชำระเงินค่าธรรมเนียม (Teller Payment)  download
- สำเนาผลการสอบความรู้ฯ  (กรณีสอบแก้ตัว)

- รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ  ไม่สวมแว่นตา ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ภาพต้องชัดเจน (ติดในแบบคำขอ 1 รูป)

 

  

 ผู้สมัครสอบประเมินความรู้ฯครั้งแรกให้ส่งหลักฐานขอต่ออายุใบอนุญาตฯ พร้อมแบบคำขอสมัครสอบ  คลิกดูรายละเอียด