ประกาศผลสอบ

คำอธิบายเพิ่มเติม

 

       ศูนย์สอบความรู้ฯ สภาการพยาบาลจะจัดส่งผลสอบให้ทางไปรษณีย์ สำหรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ งานทะเบียนฯ จะดำเนินการและส่งให้สมาชิก ภายใน 90 วันหลังวันประกาศผลสอบ ในกรณีสอบผ่านหากต้องการหนังสือรับรองใช้แทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯใหม่  สามารถเขียนบันทึกข้อความระบุชื่อ-นามสกุล  เลขที่สมาชิก   พร้อมแจ้งความประสงค์ในการขอรับหนังสือรับรองได้ที่   งานทะเบียนฯ   ทางโทรสารหมายเลข  02-951-0147

       หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่องานทะเบียนฯ โทรศัพท์  02-596-7555-61 โทรสาร 02-951-0147


Warning: Table '.\tnc_dp6_2\accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: INSERT INTO accesslog (title, path, url, hostname, uid, sid, timer, timestamp) values('', 'examsearch', '', '54.161.175.231', 0, 'smo8i5re37n6s3a8edbsp2nk42', 60, 1410996905) in D:\WEBROOT\TNCROOT\TNC_DP6_2\includes\database.mysql.inc on line 128