การเปลี่ยนแปลงที่อยู่

ถ้าสมาชิกสภาการพยาบาลเปลี่ยนแปลงที่อยู่จะต้องส่งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อย่างไร