ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชุมวิชาการ / อบรมต่างๆ

กิจกรรม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้นำนักศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของสภาการพยาบาล
สภาการพยาบาลสัญจร ครั้งที่ 3 จังหวัดสงขลา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี เข้าชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุของสภาการพยาบาล
คณะนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 และคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าศึกษาดูงาน
สภาเทคนิคการแพทย์เข้าศึกษาดูงานการจัดสอบและขึ้นทะเบียน ฯ สภาการพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำนักศึกษาและคณาจารย์จาก School of Nursing Peking Union Medical College สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าศึกษาดูงาน

Counter

  • Site Counter: 6,306,905
  • Unique Visitor: 482,570
  • Since: 01-01-2554