ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จริยธรรม : คุณค่าแห่งวิชาชีพการพยาบาล วันที่ 6-8 กันยายน 2560