ประกาศสภาการพยาบาล**เลื่อน** วันสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ และสอบประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2560 เป็นวันที่ 4 -5 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

                                                   

 

                                                       ประกาศสภาการพยาบาล

เรื่อง  การเลื่อนวันสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ
และสอบประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2560
---------------------------------------------------------------------------------
 
เนื่องจากช่วงปลายเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 เป็นช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ซึ่งมีผลกระทบต่อภาวะจิตใจของคนไทยทุกหมู่เหล่าและต้องการมีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีดังกล่าว สภาการพยาบาลจึงขอเลื่อนวันกำหนดวันสอบจากวันที่ 28-29 ตุลาคม พ.ศ.2560 เป็นวันที่  4 -5 พฤศจิกายน พ.ศ.2560  ส่วนกำหนดวันสมัครสอบและวันประกาศผลการสอบยังคงเป็นกำหนดวันเดิม
 
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
 
                                                           ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2560
   สภาการพยาบาล