ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมและระบบบริการการพยาบาลใหม่ในยุคดิจิตอล