ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ (กรณียื่นเอกสารหลังวันที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุ)

     ตามที่สภาการพยาบาลได้แจ้งประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนเรื่อง การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตใกล้จะหมดอายุ แล้วนั้น  ปรากฏว่ายังมีผู้ที่ปล่อยให้ใบอนุญาตฯ หมดอายุ โดยที่ไม่ได้มายื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ กับสภาการพยาบาล ซึ่งกฎหมายได้กำหนดให้ผู้ที่จะมาต่อใบอนุญาตฯ ภายหลังวันที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุ ต้องผ่านการประเมินความรู้  ความสามารถตามหลักเกณฑ์  เงื่อนไข และวิธีการตามที่คณะกรรมการสภาการพยาบาลกำหนด ดังนี้ 

     * ผู้ที่มีหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU) ครบ 50 หน่วยคะแนน และยื่นเอกสารขอรับใบอนุญาตฯใหม่ ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุ  ต้องประเมินความรู้ฯ 1 รายวิชา  คือวิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพฯ

     * ผู้ที่มีหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU) ไม่ครบ 50  หน่วยคะแนน ต้องประเมินความรู้ฯ 8 รายวิชา (ตามประกาศการสอบประเมินความรู้ฯ)

โดยกรอกแบบคำขอและยื่นเอกสารดังนี้
    
1. แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ (ทญ. 8) ติดรูปที่คำขอ 1 รูป
     2. แบบคำขอต่ออายุบัตรประจำตัวสมาชิก (สพ.4) ติดรูปที่คำขอ 1 รูป
     3. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการทหาร / ตำรวจ กรณีใช้ยศ จำนวน 2 ชุด
     4. สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสภาการพยาบาล  จำนวน 2 ชุด
     5. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ฉบับที่หมดอายุ  จำนวน 2 ชุด
     6. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง)  จำนวน 2 ชุด
     7. ภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป (ภาพถ่ายหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ไม่ใช้รูปถ่ายแบบ Scan)  
     8. สำเนาเอกสารแสดงการเก็บหน่วยคะแนน ไม่น้อยกว่า  50 หน่วยคะแนน จำนวน 2 ชุด

การสมัครสอบประเมินความรู้ฯ ดำเนินการกรอกแบบคำขอและยื่นเอกสาร ดังนี้
    
1. แบบคำขอสมัครสอบประเมินความรู้ฯ (ปร.1) ติดรูปที่คำขอ 1 รูป


ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตฯ  และสมัครสอบประเมินความรู้ฯ (โอนผ่านระบบ Teller Payment) 

ประเภทใบอนุญาตฯ ชััั้นหนึ่ง ชั้นสอง
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 1,000 บาท  800 บาท
การพยาบาล    500 บาท  400 บาท
การผดุงครรภ์    500 บาท  400 บาท

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบประเมินความรู้ฯ

ประเภทการสอบ ค่าสมัครสอบ ค่าสอบรายวิชา รวม
สอบ 1 วิชา 700 100 800
สอบ 8 วิชา 700 800 1,500

คลิก อ่านรายละเอียดการสมัครสอบประเมินความรู้ฯ

 ค่าธรรมเนียมการต่ออายุบัตรสมาชิก
          - ค่าธรรมเนียมบัตรสมาชิก      50 บาท
          - ค่าบำรุง                           500 บาท
          - ค่าบำรุงค้างชำระ (ถ้ามี)      100 บาท (หากหมดอายุเกิน 6 เดือน นับเป็น 1 ปี)
**กรณีต่อบัตรสมาชิกให้หมดพร้อมใบอนุญาตฯ ให้คำนวณจากวันที่บัตรหมดอายุ ไปจนถึงวันที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุ ค่าธรรมเนียม ปีละ 100 บาท เกิน 6 เดือน นับเป็น 1 ปี

Download
         
แบบคำขอ ทญ.8
         
แบบคำขอ สพ.4
         
แบบคำขอ ปร.1
         
แบบชำระเงิน Teller Payment 

 

อ่านรายละเอียด
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขหรือวิธีการประเมินความรู้ฯ.pdf74.67 KB
กำหนดการประเมินความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ปี 2557.pdf135.9 KB