นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ศึกษาดูงาน ณ สภาการพยาบาล

      นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ชั้นปีที่ 4 จำนวน 24 คน และอาจารย์ 1 คน มาศึกษาดูงานสภาการพยาบาล เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม  2555 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง ประชุม6/2 อาคารนครินทรศรี ชั้น 6 สภาการพยาบาล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรพรรณ โตสิงห์ โฆษกสภาการพยาบาล ให้การต้อนรับและบรรยายเรื่องบทบาทขององค์กรวิชาชีพกับการพัฒนาวิชาชีพในยุคอาเซียน