การประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพยาบาลในการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

          สภาการพยาบาลจัดการประชุมวิชาการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยได้รับเกียรติจากนางศิริพรรณวดี บัวอินทร์ รองผู้อำนวยการสื่อสารองค์กร เอสซีจี,  ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายกนก รัตน์วงศ์สกุล ผู้อำนวยการส่วนงานผู้ประกาศข่าว บริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมเสวนาเรื่องการประชาสัมพันธ์เพื่อการพยาบาลที่มีคุณภาพ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์อาคารนครินทรศรี ชั้น 4 สภาการพยาบาล โดยมีกรรมการและผู้บริหารสภาการพยาบาล, ผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด,อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ และผู้สนใจ 100 คนเข้าร่วมประชุมวิชาการ