พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สภาการพยาบาลและสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

          สภาการพยาบาล และ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) (สรพ.) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555  ณ   ห้องประชุมริมน้ำ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล