นักศึกษาพยาบาลจากประเทศญี่ปุ่นและเจ้าหน้าที่จาก Medical and Health Council ประเทศภูฏาน ศึกษาดูงาน ณ สภาการพยาบาล

 

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต จาก Faculty of Nursing, Osaka Prefecture University ประเทศญี่ปุ่น ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และเจ้าหน้าที่จาก Medical and Health Council ประเทศภูฏาน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภาการพยาบาล เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 12.00 น. ณ ห้องประชุมคุณอุดม สุภาไตร อาคารนครินทรศรี ชั้น 3 สภาการพยาบาล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ โฆษกสภาการพยาบาล ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของสภาการพยาบาลในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และการจัดการฐานข้อมูลของบุคลากรพยาบาล