นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี ศึกษาดูงาน ณ สภาการพยาบาล

 

     นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี ชั้นปีที่ 3 จำนวน 81 คน  และอาจารย์  1  คน  มาศึกษาดูงานสภาการพยาบาล เมื่อวันอังคารที่  28 สิงหาคม   2555   เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง ประชุม 6/1 อาคารนครินทรศรี ชั้น 6 สภาการพยาบาล  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ โฆษกสภาการพยาบาล ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภารกิจของสภาการพยาบาล