นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ศึกษาดูงานสภาการพยาบาล

 

การศึกษาดูงานสภาการพยาบาล

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรทวิภาษา จำนวน 31 คน และอาจารย์ 2 คน มาศึกษาดูงานสภาการพยาบาล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม พลเอก นายแพทย์ สิงหา-พลตรีหญิง คุณหญิง อัสนีย์ เสาวภาพ อาคารนครินทรศรี ชั้น 6 สภาการพยาบาล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ กรรมการสภาการพยาบาลและโฆษกสภาการพยาบาล ให้การต้อนรับและบรรยายบทบาทและความรับผิดชอบของพยาบาลต่อความก้าวหน้าของวิชาชีพ