นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานสภาการพยาบาล

 

การศึกษาดูงานสภาการพยาบาล

นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท ชั้นปีที่ 2  จำนวน 69 คน และอาจารย์ 2 คน มาศึกษาดูงานสภาการพยาบาล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม พลเอก นายแพทย์ สิงหา-พลตรีหญิง คุณหญิง อัสนีย์ เสาวภาพ อาคารนครินทรศรี ชั้น 6 สภาการพยาบาล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุลีพร เชาวน์เมธากิจ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล ให้การต้อนรับและบรรยายในหัวข้อ “องค์กรวิชาชีพพยาบาลและแนวโน้มการพัฒนาวิชาชีพ”