นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ศึกษาดูงานที่สภาการพยาบาล

  

          นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ชั้นปีที่ 4 และอาจารย์ จำนวน 70 คน    มาศึกษาดูงานที่ สภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม พลเอกนายแพทย์ สิงหา - พลตรีหญิงคุณหญิง อัสนีย์ เสาวภาพ อาคารนครินทรศรี ชั้น 6 สภาการพยาบาล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่หนึ่ง ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและบทบาทหน้าที่ของสภาการพยาบาล