ทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยฯ ณ ต่างประเทศ


     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
     ติดต่อ :  นางอภิญญา  วัฒนธงชัย
     โทรศัพท์ : 0 2596 7522
     E-mail :

อ่านรายละเอียด
ประกาศให้ทุนเสนอผลงานวิจัย ตปท. 2556.pdf 34.85 KB
ระเบียบว่าด้วยการให้ทุนเพื่อการศึกษา ดูงานฯ47.pdf 61.69 KB
สพ. 5 ( แก้ไข ปี51).pdf 175.56 KB
แบบเสนอผลรายงานการรับเงินอุดหนุนการศึกษา ดูงาน ฝึกอบรม หรือเสนอผลงานวิจัย.pdf 160.56 KB
สัญญาการรับทุนเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ 2556.pdf 130.05 KB
ใบสำคัญรับเงิน.pdf 105.32 KB
ประกาศผลพิพารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1-2556.pdf 1.07 MB
ประกาศผลให้ทุนเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ครั้งที่ 2-2556.pdf 797.61 KB
ผลการพิจารณาให้ทุนเพื่อสนับสนุนเสนอผลงานวิจัยด้านการพยาบาลและหรือการผดุงครรภ์ ณ ต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2556 ครั้งที่ 3.pdf 950.07 KB