ผู้สมัครสอบครั้งแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

โปรดอ่านก่อนสมัครสอบความรู้ฯ ในระบบ Online 

ขั้นตอนการสมัครสอบความรู้ฯ ในระบบ Online มีขั้นตอนดังนี้


          กรณีผู้สมัครสอบแก้ตัว สามารถใช้ E-mail และรหัสผ่าน(password) เดิมเข้าสู่ระบบได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ หากลืมรหัสผ่าน  ให้เลือกหัวข้อ ขอรหัสผ่านใหม่  ระบบจะส่งรหัสผ่านใหม่ไปยัง E-mail ของท่านทันที หากไม่พบรหัสใหม่ที่ส่งไปให้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์สอบความรู้ฯ โทรศัพท์ 02-5967552 – 53

สำหรับผู้สมัครสอบครั้งแรก  ต้องดำเนินการ ดังนี้

1. การเตรียมความพร้อมก่อนการสมัครสอบ

1) ตรวจสอบ E-mail ในการใช้ลงทะเบียนเพื่อเข้าระบบการสอบความรู้ฯ ว่ายังสามารถใช้งานได้  หากบันทึก E-mail ผิดหรือ E-mail นั้นหมดอายุการใช้งานแล้ว  ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยน E-mail ใหม่ได้เอง และไม่สามารถดูรหัสผ่านที่ระบบส่งให้ได้และ E-mail ที่ใช้สมัครสอบควรเป็น E-mail ที่ใช้เป็นประจำ

2) เตรียมไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตา โดยพื้นด้านหลังเป็นสีขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ภาพต้องชัดเจน  ขนาดไม่เกิน 100 KB  นามสกุล .jpg เท่านั้น

3) เตรียมไฟล์การเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) ขนาดไม่เกิน 100 KB  นามสกุล .jpg เท่านั้น

2.การลงทะเบียน

      
ผู้สมัครสอบครั้งแรก  ต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสผ่าน  โดยใช้ Email ในการลงทะเบียนรับรหัสผ่าน ทางระบบจะส่งรหัสผ่านไปยัง Email ที่ลงทะเบียน

3.การชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ

             เมื่อลงทะเบียนและเลือกวิชาที่สอบเสร็จแล้ว  ให้พิมพ์ใบชำระเงินและนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย 

4. การเลือกศูนย์สอบ

เมื่อชำระเงินแล้ว จะสามารถเลือกศูนย์สอบได้หลังจากเวลา 13.00 น. ของวันทำการถัดไป

 

5. การส่งเอกสารและหลักฐานให้สภาการพยาบาล

ผู้สมัครสอบครั้งแรก เมื่อลงทะเบียนสมัครสอบความรู้ฯ และเลือกศูนย์สอบเรียบร้อยแล้ว  ให้พิมพ์แบบคำขอส่งหลักฐานเพื่อขอขึ้นทะเบียนสมาชิกและรับใบอนุญาตประวิชาชีพฯ  และให้ส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้สภาการพยาบาล 

1) สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ใบ

2) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  1 ใบ

3) ใบรับรองแพทย์ตามแบบ (พ) ของสภาการพยาบาล  (ดาวน์โหลดจาก www.tnc.or.th)

4) รูปถ่ายหน้าตรง ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว โดยพื้นด้านหลังเป็นสีขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป พร้อมเขียนชื่อนามสกุล ด้านหลังรูปเพื่อใช้ในการติดใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ

5) หลักฐานอื่น เช่น หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ นามสกุล เป็นต้น

 

6. อ่านคำชี้แจงและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสมัครสอบ   คลิก

 

คลิก เข้าระบบสมัครสอบ online