สมัครสอบครั้งแรกก่อนปี 2556

 

การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ

เฉพาะผู้สมัครครั้งแรกก่อนปี 2556

 

1. การรับสมัครสอบความรู้ฯ ครั้งที่  2/2557

ผู้สมัครสามารถยื่นคำขอสมัครสอบความรู้ฯ (สร.2) พร้อมหลักฐานและค่าธรรมเนียมด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 6  พฤษภาคม  ถึงวันที่ 6 มิถุนายน  2557  ในวันและเวลาราชการหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง  ศูนย์สอบความรู้ฯ สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข  ถนนติวานนท์  ตำบลตลาดขวัญ  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000  การยื่นคำขอสมัครสอบความรู้ฯทางไปรษณีย์ให้ถือตามวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเท่านั้น

 

 

2.  แบบคำขอสมัครสอบความรู้ฯ พร้อมหลักฐาน มีดังนี้

     2.1 แบบคำขอสมัครสอบความรู้ฯ (สร.2)   *download

     2.2 ใบชำระเงินค่าธรรมเนียม (Teller Payment)  *download

       2.3 สำเนาผลการสอบความรู้ฯ

 2.4 รูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ติดในคำขอ สร.2  1รูป)

 

 

3. ศูนย์สอบ

รหัสศูนย์สอบ

ชื่อศูนย์สอบ

02

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

09

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

13

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

16

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครั้งที่ 2/2557  วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ทาง www.tnc.or.th

 

 

 

5. กำหนดวันสอบความรู้ฯ  วันที่ 26 – 27  กรกฎาคม พ.ศ. 2557

 

ชั้นหนึ่ง 

วันที่สอบ

เวลา

วิชา

รหัสวิชา

 

09.00-10.15

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

1103

26 กรกฎาคม 2557

10.45-12.00

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์

1106

 

13.30-14.45

การผดุงครรภ์

1101

 

15.15-16.30

การพยาบาลมารดาและทารก

1102

 

09.00-10.15

การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น

1107

27 กรกฎาคม 2557

10.45-11.30

กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

1108

 

13.30-14.45

การพยาบาลผู้ใหญ่

1104

 

15.15-16.00

การพยาบาลผู้สูงอายุ

1105

 

ชั้นสอง

 วันที่สอบ

เวลา

วิชา

รหัสวิชา

 

09.00-10.00

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

2103

26 กรกฎาคม 2557

10.45-11.45

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์

2106

 

13.30-14.30

การผดุงครรภ์

2101

 

15.15-16.15

การพยาบาลมารดาและทารก

2102

 

09.00-10.00

การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น

2107

27 กรกฎาคม 2557

10.45-11.15

กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2108

 

13.30-14.30

การพยาบาลผู้ใหญ่

2104

 

15.15-15.45

การพยาบาลผู้สูงอายุ

2105

 

6. ประกาศผลการสอบ

ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2557  ทางเว็บไซต์สภาการพยาบาล  www.tnc.or.th

 

โปรดแสดงบัตรประชาชนฉบับจริงเท่านั้นในการแสดงตนเพื่อเข้าสอบ

หากไม่มีบัตรประชาชนจะไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าสอบ