ประกาศผลสอบ

 

ประกาศผลสอบประเมินความรู้ฯ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯใหม่
ครั้งที่ 3  วันที่ 4 มีนาคม 2556

 v3new43_jpg_26101.jpg

              การดูผลการสอบต้องใช้รหัสประจำตัวผู้สอบเท่านั้น  หากบัตรประจำตัวผู้สอบสูญหาย หรือไม่ทราบหมายเลขประจำตัวผู้สอบ จะไม่สามารถดูผลสอบทางเว็บไซต์ได้  ท่านต้องรอผลสอบทางจดหมายซึ่งสภาการพยาบาลจะจัดส่งให้ท่านเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ไม่มีการแจ้งผลสอบหรือหมายเลขประจำตัวผู้สอบทางโทรศัพท์

 ตรวจผลสอบประเมินความรู้ฯ