ประกาศผลสอบ

ไม่พบข้อมูล กรุณาตรวจสอบหมายเลขประจำตัวสอบของท่าน

คำอธิบายเพิ่มเติม


     สภาการพยาบาลได้จัดส่งผลการสอบทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว ในกรณีสอบผ่าน หากต้องการหนังสือรับรองใช้แทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ใหม่  สามารถเขียนบันทึกข้อความระบุชื่อ-นามสกุล เลขที่สมาชิก พร้อมแจ้งความประสงค์ในการขอรับหนังสือรับรองได้ที่งานทะเบียนฯ หรือส่งโทรสาร 02-9510147

     หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่องานทะเบียนฯ โทรศัพท์ 02-596-7555-61 โทรสาร 02-951-0147