ประกาศผลสอบ

คำอธิบายเพิ่มเติม

 

       ศูนย์สอบความรู้ฯ สภาการพยาบาลจะจัดส่งผลสอบให้ทางไปรษณีย์ สำหรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ งานทะเบียนฯ จะดำเนินการและส่งให้สมาชิก ภายใน 90 วันหลังวันประกาศผลสอบ ในกรณีสอบผ่านหากต้องการหนังสือรับรองใช้แทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯใหม่  สามารถเขียนบันทึกข้อความระบุชื่อ-นามสกุล  เลขที่สมาชิก   พร้อมแจ้งความประสงค์ในการขอรับหนังสือรับรองได้ที่   งานทะเบียนฯ   ทางโทรสารหมายเลข  02-951-0147

       หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่องานทะเบียนฯ โทรศัพท์  02-596-7555-61 โทรสาร 02-951-0147