พยาบาลเฉพาะทางสาขาอุบัติเหตุฉุกเฉิน

112375
User offline. Last seen 32 weeks 1 day ago. Offline
Joined: 10/03/2012

เรียน คณะกรรมการสภาการพยาบาล
เรื่อง การรับรองหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาอุบัติเหตุฉุกเฉิน

เนื่องด้วย พยาบาลที่จบเฉพาะทางสาขาอุบัติเหตุฉุกเฉินนั้น ทางสภาการพยาบาลไม่ได้ให้เป็นสาขาเฉพาะทางที่แท้จริง เปิดหลักสูตรให้ศึกษาแต่ไม่ได้รับรองว่าเป็นสาขาเฉพาะทางจริง อยากทราบว่านโยบายหรือแนวทางที่ท่านเปิดโอกาสให้คน ER นั้นคืออะไร

1. เรามีสมาคมพยาบาลอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย / ภาค ซึ่งก็เท่าเทียมกับสาขาอื่นๆ
2. ภาระงานของ ER ก็มีหน้าที่เฉพาะเจาะจง ถ้าไม่เฉพาะทางก็คงไม่แยกเป็นอีกหน่วยงาน
3. ค่าตอบแทนเฉพาะทางของเรา...ไม่มี
4. เราถูกสพฉ.สรรเสริญ และเห็นคุณค่า สภาการพยาบาลวางเฉยต่อการฝ่าวิกฤติและเสี่ยงตายของเราในภัยพิบัติที่ผ่านมา
5. เรารักวิชาชีพของเรา โปรดเปิดโอกาสและกระจายความเท่าเทียมในทุกหน่วยงานด้วย

ด้วยความเคารพ
พยาบาลหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน