หลักฐานการสมัคร

No replies
46146
User offline. Last seen 2 weeks 5 days ago. Offline
Joined: 21/09/2012

ดิฉันมีความประสงค์สมัครสอบและขอขึ้นทะเบียนการพยาบาลและผคุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ดิฉันจบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตต่อเนื่อง2ปี จาก มสธ. จบปีการศึกษาที่
2/2554 ขณะนี้อยู่ในระหว่างรอหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา ทาง มสธ.ไค้ส่งหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา(ฉบับชั่วคราว) อยากทราบว่า หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา(ฉบับชั่วคราว) สามารถใช้ในการสมัครสอบและขอขึ้นทะเบียนการพยาบาลและผคุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ในครั้งที่ 3/2555 ได้หรือไม่
ขอความกรุณาด้วยคะ