การเก็บหน่วยกิต

123779
User offline. Last seen 1 year 20 weeks ago. Offline
Joined: 02/06/2011

ต้องการสอบถาม การประชุมวิชาการแล้วเก็บหน่วยกิจ ได้ใบประกาศมาแล้ว แต่ไปเช็คที่ internet แล้วไม่มีรายการ เวลาต่อใบอนุญาตต้องทำอย่างไรค่ะ