ข่าวอื่นๆ

เรื่อง ประกาศเมื่อ
ประกาศกำหนดการรับสมัครสอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรฯ ประจำปี 2555 01/23/12
สภาการพยาบาลเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์เป็น 02-596-7500 ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2554 02/23/12
วารสารของสภาการพยาบาล ได้รับยอมรับเป็นวารสารวิชาการระดับชาติ 03/14/12
สาส์นจากนายกสภาการพยาบาล : วิชาชีพการพยาบาลยังเป็นวิชาชีพที่ขาดแคลน 04/17/12
คำแนะนำการเก็บหน่วยคะแนนสะสมเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ 07/09/12
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรณี การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ 08/22/12
ร่างข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ 10/12/12
ขอให้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ 10/18/12
นายกรัฐมนตรี(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ชี้แจงการบรรจุแพทย์พยาบาลในการประชุมวุฒิสภา วันที่ 28 พย 55 12/04/12
การต่ออายุใบอนุญาตฯประกอบวิชาชีพ 01/10/13
เรียนพยาบาล...ดีอย่างไร 03/18/13
ผลการสอบประเมินความรู้ฯ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯใหม่ ครั้งที่ 5 วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 04/11/13
ขอเชิญส่งผลงานหนังสั้นเข้าประกวด ในหัวข้อ "ถ้าไม่มีพยาบาล...สังคมจะเป็นอย่างไร" 04/19/13
โครงการประชุมวิชาการผู้บริหารการพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 2 04/24/13
ผลการสอบประเมินความรู้ฯ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯใหม่ ครั้งที่ 5 วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 05/10/13