วารสารของสภาการพยาบาล ได้รับยอมรับเป็นวารสารวิชาการระดับชาติ

 

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Index Centre, TCI) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  ได้ประกาศผลการประเมินคุณภาพของวารสารสภาการพยาบาล และ วารสาร Pacific Rim International Journal of Nursing Research ว่าเป็นวารสารกลุ่มที่ 1 และอยู่ในฐานข้อมูล TCI ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (ระยะเวลา 3 ปี จนถึงธันวาคม 2557) สามารถใช้ เป็นวารสารวิชาการระดับชาติ  เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาผลงานตีพิมพ์ของผู้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก) ได้ด้วย     อนึ่งวารสารในกลุ่มที่ 1 จะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/News/News55_Feb24/group1_s.html