สาส์นจากนายกสภาการพยาบาล : วิชาชีพการพยาบาลยังเป็นวิชาชีพที่ขาดแคลน

เรียน สมาชิกสภาการพยาบาลทุกท่าน

       ตามที่สภาการพยาบาลได้รับ Forward mail เกี่ยวกับการตัดวิชาชีพการพยาบาลออกจากวิชาชีพที่ขาดแคลนนั้น สภาการพยาบาลได้สอบถามเรื่องนี้กับสำนักงานก.พ.โดยตรง  สำนักงานก.พ. ได้ตรวจสอบและแจ้งเมื่อวันที่10 เมษายน 2555 ว่า ข้อมูลที่ว่าวิชาชีพการพยาบาลมิใช่วิชาชีพ  ขาดแคลนเป็นเรื่องเก่าตั้งแต่พ.ศ.2547-2548  และเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ยังไม่ได้วิเคราะห์ในรายละเอียดของข้อเท็จจริง สำนักงานก.พ.จึงไม่ได้มีการพิจารณาในประเด็นนี้ สาขาพยาบาลศาสตร์ยังอยู่ในListวิชาชีพขาดแคลนของก.พ. ดังนั้น สภาการพยาบาลจึงขอเรียนให้ทราบว่าวิชาชีพ     การพยาบาลยังเป็นวิชาชีพที่ขาดแคลน และขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้มีการผลิตเพิ่มอีกปีละ 2,000 คน เป็นเวลา 6 ปี เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข

       จึงเรียนให้สมาชิกสภาการพยาบาลทุกท่านได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้น หากสมาชิกมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้จากสภาการพยาบาลโดยตรง

                                   ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร  ศรีสุพรรณ
                                                นายกสภาการพยาบาล