คำแนะนำการเก็บหน่วยคะแนนสะสมเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ

     ปี 2555 เป็นปีที่พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่ จำนวน 79,253 คน ต้องต่อทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ซึ่งจะครบในวันที่ 23 ธันวาคม 2555

- การต่ออายุใบอนุญาตฯ สมาชิกดำเนินการได้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 23 ธันวาคม 2555
- การต่ออายุใบอนุญาตฯ สมาชิกต้องเตรียมหลักฐานและยื่นเอกสาร ดังนี้
1) แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ (ทญ. 6)  ติดรูป 1 นิ้ว
2) แบบคำขอต่ออายุบัตรประจำตัวสมาชิก (สพ.4) ติดรูป 1 นิ้ว
3) สำเนาทะเบียนบ้าน
4) สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการทหาร / ตำรวจ กรณีใช้ยศ
5) สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสภาการพยาบาล
6) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ฉบับที่หมดอายุ /ใบแจ้งความ(กรณีใบอนุญาตฯ สูญหาย)
7) สำเนาเอกสารการเปลี่ยน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล(กรณีมีการเปลี่ยนแปลง) ไม่มีค่าธรรมเนียม
8) สำเนาเอกสารแสดงการเก็บหน่วยคะแนน อย่างน้อย 50 หน่วยคะแนน
9) ภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน  2  รูป  (ภาพถ่ายหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
- ก่อนการต่อใบอนุญาตฯ สมาชิกต้องตรวจสอบหน่วยคะแนนสะสม ให้ครบอย่างน้อย 50 หน่วยคะแนน หน่วยคะแนนดังกล่าวต้องเป็นหน่วยคะแนนที่สะสมในช่วงของใบอนุญาตฯ( 24 ธันวาคม 2550 – 23 ธันวาคม 2555) สมาชิกสามารถตรวจสอบหน่วยคะแนนได้ที่เวบไซต์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ดังนี้

www.cnethai.org
username : เลขที่สมาชิกpassword : เลขที่บัตรประชาชน

  - การดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯ สมาชิกสามารถดำเนินการได้ ดังนี้
1) ทางไปรษณีย์
2) ติดต่อด้วยตนเองที่ภาการพยาบาล
- กรณีที่ไปอบรม/ประชุมแล้วยังไม่ปรากฏหน่วยคะแนนใน
www.cnethai.org  ขอให้นำใบประกาศฯที่ได้รับจากสถาบันที่จัดอบรม/ประชุม  แสดงเป็นหลักฐานในการต่อใบอนุญาตฯด้วย
- สมาชิกที่ยังมีคะแนนสะสมไม่ครบ ต้องการเก็บหน่วยคะแนนเพิ่ม ด้วยการประชุม/อบรม ให้ดูรายละเอียดการอบรม/ประชุม ที่สภาการพยาบาลให้การรับรองแล้วได้ที่
www.ccne.or.th  เรื่อง การประชุมวิชาการที่ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์จากสภาการพยาบาล
- ถ้าต้องการเก็บหน่วยคะแนนเพิ่มเติมด้วยการศึกษาด้วยตนเอง ขณะนี้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ จัดทำชุดบทความวิชาการ เรื่อง การพยาบาลครอบครัว ให้สมาชิกได้ศึกษาและตอบคำถามท้ายบท หนังสือดังกล่าวมี 15 บท แต่ละบทมีคำถามท้ายบท 10 ข้อ ถ้าสมาชิกตอบคำถามแต่ละบทถูก 6 ข้อขึ้นไป จะได้หน่วยคะแนนบทละ 2 หน่วยคะแนน
- การลงทะเบียนซื้อหนังสือบทความ ทำได้ดังนี้
1) Download แบบฟอร์มการลงทะเบียนได้จาก
www.ccne.or.th โดยดำเนินการดังนี้
2) กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน ให้ครบถ้วน
3) ชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยสาขาใดก็ได้ โดยชำระผ่านระบบ Teller payment ตามแบบฟอร์มการชำระเงิน จำนวน 400 บาท หรือชำระเงินทางธนาณัติ
4) สั่งจ่าย เลขาธิการสภาการพยาบาล ปณ.นนทบุรี 11000
5) ส่งเอกสารมายัง ศ.น.พย. ได้แก่
5.1 Slip การโอนเงินที่ธนาคารกรุงไทย
5.2 แบบคำขอลงทะเบียนบทความวิชาการสาขาการพยาบาลครอบครัว
6) กรณีติดต่อด้วยตนเองที่สภาการพยาบาล สามารถขอแบบฟอร์มได้ที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ และชำระเป็นเงินสด
- การตอบคำถามท้ายบท สามารถเลือกตอบ ได้ทางInternet หรือทางไปรษณีย์(กระดาษคำตอบ)
นอกจากนี้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ ได้นำเสนอบทความวิชาการ online ที่สมาชิกสามารถเข้าไปศึกษาด้วยตนเองและตอบคำถามท้ายบท 10 ข้อ ถ้าตอบถูก 6 ข้อขึ้นไป จะได้หน่วยคะแนน 2 CNEU บทความนี้สมาชิกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ บทความที่ online ขณะนี้คือ เรื่อง การพยาบาลเด็กโรคธาลัสซีเมีย (Thalassemia)  สมาชิกสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่
www.cnethai.org
ถ้ามีคำถามข้อสงสัยหรือต้องการคำชี้แจงเพิ่มเติม
- สามารถติดต่อกับสภาการพยาบาล ได้ที่ 02-596-7500 หรือ
www.tnc.or.th
- สามารถติดต่อกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ ได้ที่ 02-596-7562-6


                                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี   เธียรพิเชฐ
                                     ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์