ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง ผลการพิจารณาพยาบาลดีเด่น และประกาศเกียรติคุณพยาบาลผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงสูง ประจำปี 2555