ประกาศผลการสอบประเมินความรู้ฯ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ใหม่ ครั้งที่ 10 เดือนตุลาคม 2555

      การดูผลการสอบต้องใช้รหัสประจำตัวผู้สอบเท่านั้น  หากบัตรประจำตัวผู้สอบสูญหาย หรือไม่ทราบหมายเลขประจำตัวผู้สอบ จะไม่สามารถดูผลสอบทางเว็บไซต์ได้  ท่านต้องรอผลสอบทางจดหมายซึ่งสภาการพยาบาลจะจัดส่งให้ท่านเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ไม่มีการแจ้งผลสอบหรือหมายเลขประจำตัวผู้สอบทางโทรศัพท์

ประกาศผลสอบประเมินความรู้ฯ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ใหม่