ขอให้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ


     เนื่องจากสภาการพยาบาลได้ตรวจสอบฐานข้อมูลฯ พบว่ายังมีสมาชิกที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ หมดอายุในปี 2554 ยังไม่ได้ดำเนินการขอรับใบอนุญาตฯใหม่  จำนวน 417 คน    เพื่อสิทธิและประโยชน์ของสมาชิก จึงขอให้ท่านดำเนินการขอรับใบอนุญาตฯใหม่  โดยติดต่องานทะเบียนฯ  หมายเลขโทรศัพท์  02-5967555 - 61