รายชื่อผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง)แนวปฏิบัติทางการพยาบาลทางคลินิกในการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย (CNPG on Palliative Care)