ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนฯ ครั้งที่ 3 ปี 2555

 

แนวปฏิบัติในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนฯ

ครั้งที่ 3/2555

วันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน  2555

1.  ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ  ทาง  www.tnc.or.th  ตั้งแต่วันที่  19 พฤศจิกายน  2555  เป็นต้นไป

2.  ขอให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบมาถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมง  เพื่อดูสถานที่สอบ

3.  สภาการพยาบาลอนุญาตให้ผู้มีสิทธิสอบเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ 15  นาที และจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบหลังเริ่มสอบไปแล้ว 30 นาที

4. โปรดนำแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวผู้สอบต่อกรรมการคุมสอบ  มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าสอบ

5. โปรดแต่งกายให้สุภาพ
p00.JPG

6. ประกาศผลสอบทาง www.tnc.or.th  วันที่  15 ธันวาคม  2555

 

ตรวจสอบรายชื่อตามศูนย์สอบที่เลือก 

รายชื่อตัวอักษรสีแดง หมายถึง ผู้ที่ยังไม่ส่งหนังสือรับรองคุณวุฒิฉบับจริงให้สภาการพยาบาล 

 

02 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

03 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ 

08  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

11  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

14  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่              

16  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  

 

ตารางสอบ

ข้อควรปฏิบัติของผู้เข้าสอบ

 ศูนย์สอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนฯ  สภาการพยาบาล  ได้ส่งบัตรประจำตัวผู้สอบทางไปรษณีย์แล้ว  หากท่านใดไม่ได้รับบัตรประจำตัวผู้สอบ   แต่มีชื่อเป็นผู้สิทธิสอบขอให้นำบัตรประชาชนตัวจริงแสดงตัวในการเข้าสอบ    หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย  สามารถติดต่อที่ศูนย์สอบความรู้ฯ   โทร.02-5967550 - 4