เอกสารการสัมมนาวิชาชีพการพยาบาลในประชาคมอาเซียน

การสัมมนาวิชาชีพการพยาบาลในประชาคมอาเซียน
วันพฤหัสบดีที่ 13  ธันวาคม  2555
ณ  ห้องประชุมราชนครินทร์  อาคารนครินทรศรี  สภาการพยาบาล


=>
เอกสารการสัมมนาวิชาชีพการพยาบาลในประชาคมอาเซียน

Power Point   วิทยากร
     =>
สถานการณ์วิชาชีพการพยาบาลและองค์กรพยาบาล                  
         โดย  ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร  ศรีสุพรรณ

     =>
ทิศทางและผลกระทบการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย 
         โดย นางสาวบุษฎี    สันติพิทักษ์ 

     =>
สภาการพยาบาลกับการเตรียมความพร้อมของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สู่ประชาคมอาเซียน   
         โดย รศ.ดร.สุจิตรา   เหลืองอมรเลิศ

     =>
แนวทางการเตรียมความพร้อมขององค์กรวิชาชีพเพื่อเข้าสู่ AEC            
         โดย ดร.กาญจนา   จันทร์ไทย 

     =>
แนวทางการเตรียมความพร้อมของชมรมพยาบาลสี่เหล่าเพื่อเข้าสู่ AEC
    
        
โดย พันโทหญิงรุ่งทิวา พิมพ์สักกะ