การต่ออายุใบอนุญาตฯประกอบวิชาชีพ

 

     ตามที่สภาการพยาบาลได้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ทั้งชั้นหนึ่งและชั้นสอง ให้กับสมาชิกที่ใบอนุญาตหมดอายุ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2555  ขณะนี้สภาการพยาบาลได้ตรวจสอบข้อมูลพบว่า ยังมีสามาชิกที่ยังไม่ได้มาดำเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตฯ จำนวน 3,262 คน

     สภาการพยาบาลจึงขอเชิญสมาชิกที่ยังไม่ได้ดำเนินการ มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯโดยเร็ว เพื่อสิทธิและประโยชน์ของสมาชิกในการประกอบวิชาชีพ ต้องการข้อมูลกรุณาติดต่องานทะเบียนสมาชิกฯ โทร 02 5967555 - 61 ในเวลาราชการ