เอกสารโครงการสร้างเครือข่ายสมาชิกสภาการพยาบาล

 

     1. การเตรียมความพร้อมของพยาบาลในประชาคมอาเซียน 2558 
        
โดย ดร.กฤษดา  แสวงดี   อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่สอง

     2. ภารกิจสภาการพยาบาล และทิศทางการพัฒนาวิชาชีพ
          โดย ดร.กฤษดา  แสวงดี  อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่สอง

     3. สมาชิกกับการทำงานเครือข่ายร่วมกับผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด
         โดย นางกรรณิกา  ปัญญาอมรวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายผู้แทนฯ

     4. - ประเด็นจริยธรรมและกฎหมายที่ผู้ประกอบวิชาชีพฯ ควรรู้
         - กฎหมายวิชาชีพและพ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค ผลกระทบต่อพยาบาล
         โดย รศ.พรจันทร์  สุวรรณชาต

     5. การรักษามาตรฐานการประกอบวิชาชีพฯ (กรณีศึกษา) 
         โดย ดร.กฤษดา  แสวงดี  / ดร.กมลทิพย์  ตั้งหลักมั่นคง / ดร.ยุพาวรรณ  ทองตะนุนาม