ประกาศกำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ครั้งพิเศษ ประจำปี พ.ศ.2556

     คณะกรรมการสภาการพยาบาลในการประชุม ครั้งที่ 3/2556  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556  มีมติเห็นชอบให้มีการจัดสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนฯ ครั้งพิเศษ  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครสอบความรู้ที่สมัครสอบครั้งแรก  ก่อนปี พ.ศ.2556 และยังสอบความรู้ฯ  ไม่ผ่าน  ได้มีโอกาสสอบเพิ่มขึ้นและสามารถบรรจุเป็นข้าราชการได้ ดังนั้นสภาการพยาบาล  จึงกำหนดการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ครั้งพิเศษ  สำหรับผู้สมัครสอบความรู้ที่มีรหัสประจำตัวสอบ  ขึ้นต้นด้วย  53, 54 ,55  ในวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม  2556 

อ่านรายละเอียด
กำหนดการสอบ 2556 ครั้งพิเศษ.pdf 72.87 KB
ชุดสมัครสอบกรณีพิเศษ.pdf 457.05 KB