ผลการสอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี 2556

 

     ตามที่สภาการพยาบาลได้ดำเนินการสอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สาขาต่างๆ เมื่อวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2556 นั้น คณะกรรมการสภาการพยาบาล ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 มีมติให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สอบผ่านความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ให้เป็นผู้มีสิทธิขอรับวุฒิบัตรฯ ประจำปี 2556 จำนวน 140 คน ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับวุฒิบัตรฯ (คลิกที่นี่)

      ในการนี้สภาการพยาบาลได้จัดส่งผลสอบให้ท่านทางไปรษณีย์แล้ว จึงขอให้ผู้มีสิทธิขอรับวุฒิบัตรดำเนินการดังต่อไปนี้ 

     1. ตรวจสอบคำนำหน้า ชื่อ สกุลให้ถูกต้อง หากไม่ถูกต้องขอให้ท่านโทรศัพท์ติดต่อวิทยาลัยฯ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2556

     2. ยื่นคำขอรับวุฒิบัตรด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์มาที่วิทยาลัยฯ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2556 พร้อมหลักฐานการชำระเงินค่าวุฒิบัตรแดสงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ฉบับละ 2,000 บาท

-   คำขอรับวุฒิบัตรฯ (แบบ วบ.3) (คลิกที่นี่) 

-   ใบแจ้งการชำระเงินทางธนาคารผ่านระบบ Teller Payment (คลิกที่นี่)

3. วิทยาลัยฯ จะจัดส่งหนังสือรับรองการเป็นผู้มีสิทธิได้รับวุฒิบัตรฯ ให้ท่านภายใน 10 วันทำการหลังจากได้รับเอกสารและค่าธรรมเนียบครบถ้วน

4. สภาการพยาบาล กำหนดจัดพิธีประทานวุฒิบัตรฯ ประมาณเดือนตุลาคม 2556 และจะแจ้งกำหนดการให้ทราบในโอกาสต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย

หมายเลข 0 2596 7573 – 4  หรือ E-mail :

Fanpage : www.facebook.com/TheCollegeAPNThailand