คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “The 2nd Bangkok International Fetal Echocardiography”

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “The 2nd Bangkok International Fetal Echocardiography” วันที่ 14 – 16 มกราคม 2558 ณ โรงแรม Shangri-La Hotel กรุงเทพฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ ด้านเวชศาสตร์ทารกแรกเกิด ด้านการตรวจประเมินโรคหัวใจของทารก ในครรภ์มารดาอย่างต่อเนื่อง โดยวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bkkfetalecho.com

อ่านรายละเอียด
letter 66.26 KB
register form 59.99 KB
program 3.63 MB