ศูนย์สิรินทรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเข้าประกวด

ด้วยศูนย์สิรินทรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ศูนย์สิรินทรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

และจัดให้มีกิจกรรมการประกวดผลงานวิชาการ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้จากการศึกษาวิจัย/ผลงานวิชาการ รวมทั้งได้พัฒนาความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และเสริมสร้างความร่วมมือของเครือข่ายด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ภายใต้ธีมงาน "Enhancing Rehabilitation Services toward Quality of Life" เชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเข้าประกวด ผ่านทาง E-mail : ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 รายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www.snmrc.go.th